ZGDAD-2404VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ (ไฟล์ท 1) - 360W240159

ZGDAD-2404VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ (ไฟล์ท 1)

รหัสทัวร์ : 360W240159
ZGDAD-2404VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ (ไฟล์ท 1)

  • สุดฟิน "พักบานาฮิลล์ 1 คืน" ชมดินแดนหมู่บ้านฝรั่งเศส ล่องเรือกระด้ง เช็คอินศัสตาร์ดทาวน์ เมืองโบราณฮอยอัน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
13 ก.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 ( 32 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 13,990 17,890 แสดง - 20
Sold Out
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 15,990 19,890 แสดง - 16
Sold Out
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 16,990 20,890 แสดง - 34
Sold Out
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 13,990 17,890 แสดง - 33
Sold Out
25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 14,990 18,890 แสดง - 15
Sold Out
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 13,990 17,890 แสดง - 30
Sold Out
1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67 14,990 18,890 แสดง - 36
Sold Out
8 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 15,990 19,890 แสดง - 16
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 15,990 19,890 แสดง - 21
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 15,990 19,890 แสดง - 16
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 14,990 18,890 แสดง - 35
16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 14,990 18,890 แสดง - 35
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 14,990 18,890 แสดง - 35
29 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 14,990 18,890 แสดง - 35
31 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 14,990 18,890 แสดง - 35
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 14,990 18,890 แสดง - 35
7 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 14,990 18,890 แสดง - 35
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 14,990 18,890 แสดง - 35
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 14,990 18,890 แสดง - 35
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 14,990 18,890 แสดง - 35
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 14,990 18,890 แสดง - 35
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 14,990 18,890 แสดง - 35
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 14,990 18,890 แสดง - 35
4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 15,990 19,890 แสดง - 35
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 16,990 20,890 แสดง - 35
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 17,990 21,890 แสดง - 35
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 17,990 21,890 แสดง - 35
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 17,990 21,890 แสดง - 30
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 15,990 19,890 แสดง - 35
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 15,990 19,890 แสดง - 31
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 15,990 19,890 แสดง - 35
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 17,990 21,890 แสดง - 35

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGDAD-2404VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ (ไฟล์ท 1)
ZGDAD-2404VZ เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ (ไฟล์ท 1)
ราคาเริ่มต้น 13,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน