เตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) สำหรับการเที่ยวยุโรป

เตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) สำหรับการเที่ยวยุโรป

January 20, 2020 | by 360 World Tour

เตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) สำหรับการเที่ยวยุโรป

 

 

วีซ่าเชงเก้ง(Schengen Visa)

คือข้อตกลงระหว่างประเทศในทวีปยุโรปที่อนุญาตให้พลเมืองของประเทศสมาชิกสามารถเดินทางระหว่างกันได้โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง …..

อธิบายง่ายๆคือ วีซ่าเชงเก้งเป็นการขอเดินทางแบบยื่นครั้งเดียวเที่ยวได้กว่า 26 ประเทศ

ได้แก่ เบลเยียม, ฝรั่งเศส, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ก, กรีซ, โปรตุเกส, สเปน, เยอรมนี, ออสเตรีย, ฟินแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน, นอร์เวย์, ไอซ์แลนด์, มอลตา, สาธารณรัฐเช็ก, เอสโตเนีย, ฮังการี, โปแลนด์, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย และ โมนาโก

เตรียมเอกสารยื่นขอวีซ่าเชงเก้ง สำหรับการเที่ยวยุโรป

  • กรอกใบคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น

ต้องเช็คให้ดีว่าจะยื่นขอวีซ่าประเทศอะไรเพราะแต่ละประเทศนั้นอาจมีการใช้แบบฟอร์มที่แตกต่างกัน  หลังจากกรอกใบคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นแล้ว ยื่นเอกสารได้ที่สถานทูต หรือหน่วยงานที่เป็นผู้จัดการรับเอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่าขอวีซ่าเชงเก้น โดยควรยื่นไม่เกิน 3 เดือนก่อนเดินทาง และไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

  • พาสปอร์ต

พาสปอร์ตที่จะใช้สำหรับยื่นขอวีซ่าเชงเก้นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วันนับจากวันที่เราเดินทางกลับออกจากประเทศนั้นๆ และต้องมีหน้าว่างภายในเล่มอย่างน้อย 2 หน้าและควรเตรียมสำเนาไว้อย่างน้อยๆ 2 ฉบับ ถ้าพาสปอร์ตเล่มเก่ามีวีซ่าของประเทศอื่นๆอยู่เช่นอเมริกา สามารถแนบไปเพื่อประกอบการพิจารณาได้จะทำให้ผ่านง่ายขึ้น

  • รูปถ่าย

ขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูปต้องเป็นภาพถ่ายใหม่ซึ่งมีอายุนับจากวันที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

พื้นหลังของภาพถ่ายควรเป็นสีสว่าง เช่นสีขาว หรือสีครีม และไม่ผ่านการปรับแต่งรูปภาพใดๆ เมื่อถ่ายภาพออกมาความสูงของหน้าเราวัดจากคางถึงหน้าผากจะอยู่ที่ประมาณ

32mm.-36mm. (บางประเทศกำหนดรายละเอียดขนาดของรูปค่อนข้างละเอียด ควรศึกษาที่เว็บไซต์ของสถานทูตเป็นหลัก)

  • หนังสือรับรองการทำงานเพื่อยื่นขอวีซ่าวีซ่าเชงเก้น

มีอายุนับจากวันที่ออกเอกสารไม่เกิน 1 เดือนและเป็นภาษาอังกฤษ

กรณีของคนที่ทำงานฟรีแลนซ์ หรือคนที่ไม่มีรายได้ประจำยื่นขอวีซ่าวีซ่าเชงเก้น จำเป็นจะต้องทำหนังสือชี้แจงถึงรายได้ในชีวิตประจำวัน และรายได้ส่วนต่างๆว่ามาจากใครเป็นภาษาอังกฤษ

กรณีนักเรียน นักศึกษาขอวีซ่าวีซ่าเชงเก้น จะต้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษานั้นๆโดยให้สถานศึกษาเป็นผู้ออกหนังสือรับรองให้เป็นภาษาอังกฤษโดยต้องมีตราปั๊มจากสถานศึกษาในเอกสารด้วย

เจ้าของกิจการขอวีซ่าวีซ่าเชงเก้น ต้องใช้ใบจดทะเบียนการค้า/ ใบจดทะเทียนบริษัทเป็นฉบับภาษาอังกฤษโดยมีชื่อของคุณกำกับอยู่เป็นเจ้าของกิจการ

พนักงานบริษัทขอวีซ่าวีซ่าเชงเก้น ต้องให้บริษัทออกหนังสือรับรองให้โดยระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน เงินเดือน ช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลา (ซึ่งต้องครอบคลุมวันที่เราจะเดินทาง ถึงวันที่กลับมา) พร้อมลายเซ็นและตราประทับบริษัท

  • หนังสือรับรองจากธนาคารเพื่อยื่นขอวีซ่าวีซ่าเชงเก้น

หรือเอกสารที่แสดงถึงรายได้ของผู้ขอวีซ่าวีซ่าเชงเก้นช่วง 6 เดือนย้อนหลังสามารถแจ้งกับธนาคารได้ว่าต้องใช้เอกสารเพื่อขอวีซ่าเชงเก้นให้ธนาคารออกเอกสารรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่าเราเปิดบัญชีกับธนาคารจริงและมียอดเงินหมุนเวียนสม่ำเสมอ

  • รวบรวมเอกสารสำเนาการจองที่พัก และตั๋วโดยสาร เพื่อยื่นขอวีซ่าวีซ่าเชงเก้น

เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) รายละเอียดการจองโรงแรมที่พัก (ควรเลือกจองแบบยกเลิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เผื่อมีการเปลี่ยนแปลง)

  • รายละเอียดแผนการเดินทาง เพื่อยื่นขอวีซ่าวีซ่าเชงเก้น

การเตรียมเอกสารวีซ่าเชงเก้นนั้นจะต้องบันทึกให้ละเอียดว่าจะมีการเดินทางเข้าออก ประเทศใดบ้าง อาจเขียนเป็นรายวัน ไปประเทศใด เข้าพักที่ไหน เดินทาง

  • หนังสือเชิญจากบริษัท หน่วยงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน เพื่อยื่นขอวีซ่าวีซ่าเชงเก้น

หรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้เชิญและผู้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (เช่น สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)

  • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าวีซ่าเชงเก้น

การยื่นขอวีซ่าเชงเก้นกับสถานทูตโดยตรงจะอยู่ที่ประมาณ60ยูโร หรือประมาณ 2,265 บาทโดยจะขึ้นอยู่กับค่าเงินในแต่ละวัน

  • กรรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง เพื่อยื่นขอวีซ่าวีซ่าเชงเก้น

การจะขอวีซ่าเชงเก้นต้องมีประกันการเดินทาง ซึ่งประกันการเดินทางที่ใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ ต้องมีมูลค่าความคุ้มครองอย่างน้อย 30,000 เหรียญยูโร ซึ่งประกันที่ใช้ขอวีซ่าเชงเก้น จะต้องเป็นประกันการเดินทางที่เชื่อถือได้และควรมองหาประกันในต่างประเทศที่คุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุฉุกเฉินสำหรับการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง และครอบคลุมการคุ้มครองเกี่ยวกับการเดินทางเช่นกระเป๋าหาย หรือ ไฟลท์ดีเลย์อีกด้วย